Shprehje Interesi per Aplikim

Kriteret e pjesëmarrjes:

Çdo individ – nxënës, mësues, prind, anëtar i komunitetit në mënyrë individuale apo në grupe të organizuara mund të marrin pjesë në konkurs me anë të prezantimint të idesë sipas formularit të para-përcaktuar bashkangjitur kësaj thirrjeje.

Emri/Mbiemri *

Shkolla

Email *

Numri i kontaktit *

Facebook

Sa të interesuar jeni për rrjetet, aktivitetet dhe klubet rinore?

 Shumë i interesuar Pak i interesuar Aspak i interesuar

Në cilën nga tematikat e mëposhtme dëshironi të angazhoheni duke paraqitur një projekt ide?

 Të Rinjtë Sipërmarrës Inovatorët e Rinj Kreativiteti Rinia Aktive Rekreacion dhe Sport Nxënësit Konkurrues